ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (VALVED CRACKER SOURCE FOR CORROSIVE MATERIALS)
This call is now closed.
Publication Date
13/11/2019 00:00
Offers Closing Date
25/11/2019 16:00
Evaluation Date
26/11/2019 10:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
47450€

Abstract

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Βαλβιδοφόρου Πηγής με Πυρόλυση για Διαβρωτικά Υλικά (Valved Cracker Source for Corrosive Materials)». 

Technical Characteristics

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5-Εξοπλισμός εργαστηριακός

Procedure

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ - ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr.
 2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 47.450,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 3. Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη «Integrated Qubits towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Hardware Technologies– IQubits”, GA no 829005 της Δράσης: «HORIZON 2020 FRAMEWORK»
 4. ΑΑΥ: Ψ4ΗΗ469ΗΚΥ-7ΟΝ και 700004182/30.07.2019, ΑΔΑ ΩΧ6Υ469ΗΚΥ-ΒΑΙ 
 5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο. 
 7. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής 
 8. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.
 9. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 10. Διάρκεια της σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 11. Τροποποίηση της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016 Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται:  
  α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και 
  β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 12. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος) 
 13. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 16.  Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα. 
 14.  Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ. 
 15. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
 16. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
 17. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη
 18. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερεις (4) μήνες
 19. Γλώσσα του ∆ιαγωνισμού: Ελληνική.
 20. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g) στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 13/11/2019
 21. Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους της προκήρυξης.
 22.  Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Contact Persons

Related Documents

 • 6-diakiriksi_19PROC005845545.pdf
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟΣ ΠΗΓΗ.docx
 • Funding