ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/12/2019
Application Deadline
01/01/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2019_21412
Salary
Location
Heraklιon, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2020

Position Description

Κωδικός θέσης 23β 

Έρευνα και αξιολόγηση οπτικών, χημικών και μορφολογικών ιδιοτήτων νανουλικών

Κωδικός θέσης 26

Διερεύνηση των χημικών ιδιοτήτων επιφανειών επεξεργασμένων με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" 

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 23β

 • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
 • Δημοσιεύσεις σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   

Κωδικός θέσης 26

 • Πτυχίο Χημείας ή Επιστήμης Υλικών   
 • Ερευνητική εμπειρία ή δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της θέσης (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις υπό προετοιμασία)   
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   

Application Procedure

Στον φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

5 μήνες