ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/09/2019
Application Deadline
25/09/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_14211
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2019

Position Description

Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών δομών ημιαγωγών νιτριδίων/οξειδίων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή συναφών πεδίων  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στην Μικροηλεκτρονική ή σε συναφές πεδίο
  • Εμπειρία σε ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων σύνθετων ημιαγωγών νιτριδίων ή/και οξειδίων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε σύνθεση και σε φυσικοχημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό ημιαγωγικών δομών νιτριδίων ή/και οξειδίων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc)
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

5 μήνες