ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΖΕΡ
This call is now closed.
Publication Date
03/12/2020 00:00
Offers Closing Date
13/12/2020 16:26
Evaluation Date
14/12/2020 14:27
Type
Product
Cost (Ex VAT)
15920€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «LASERGRAPH T11ERA4-00035 ΠΑΓΙΑ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια Συστήματος παραγωγής αρμονικών Λέιζερ- Μετατροπέα Γέννησης Δεύτερης Αρμονικής για το σήμα του Οπτικού Παραμετρικού Ταλαντωτή, APE Levante IR, fs,  που πρόκειται να τοποθετηθεί στο υπάρχον μικροσκόπιο του εργαστηρίου για την αναβάθμιση του. 

Technical Characteristics

 • Appropriate for pump the OPO, “APE Levante IR, fs”.
 • Input Wavelength Range 1320-2000nm
 • Output Wavelength Range 660-1000nm
 • Input Pulse width: average 200 fs
 • Repetition rate: 76 MHz (corresponding to Pump repetition rate)
 • Pointing and beam profile stability
 • Motorized
 • Precalibrated actuator positions
 • RS-232 remote control
 • GUI control software with TCP/IP interface
 • Expected conversion efficiency: >20% @ peak
 • Controller included

 

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  15.920,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές και την δυνατότητα τοποθέτησης σε ήδη υπάρχον εξοπλισμό, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding