ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
This call is now closed.
Publication Date
23/06/2020 00:00
Offers Closing Date
07/07/2020 12:00
Evaluation Date
07/07/2020 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
34650€

Abstract

Technical Characteristics

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια αναλυτή ηλεκτρικού σήματος».
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38300000-8 (Όργανα μετρήσεων)
Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα
Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 34.650,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη Πράξη «INNOVATIVE POLYMER-BASED COMPOSITE SYSTEMS FOR HIGH-EFFICIENT ENERGY SCAVENGING AND STORAGE – InComEss, GA 862597, της Δράσης: «H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 / H2020-NMBP-ST-IND2019» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: E070000559/18.06.2020, ΑΔΑ E070000559
Τόπος παράδοσης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Διάρκεια της σύμβασης : τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τροποποίηση της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016 ΑΔΑ: 6Π81469ΗΚΥ-6ΙΕ 
Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις διατίθενται: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα. 18. Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη
Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερις (4) μήνες.
Γλώσσα του ∆ιαγωνισμού: Ελληνική.
Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g) στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 23/06/2020.

Procedure

Contact Persons

Related Documents

  • 5-diakiriksi_analyser.pdf
  • parartimata_Analyser.docx