ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LASER ΕΥΡΕΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
This call is now closed.
Publication Date
03/06/2020 00:00
Offers Closing Date
16/06/2020 11:00
Evaluation Date
16/06/2020 08:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
31129€

Abstract

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια laser ευρέως μεταβλητού μήκους κύματος», στο πλαίσιο της Πράξης «Spin-valley πόλωση σε δισδιάστατα υλικά και στις van der Waals ετεροδομές» - HETEROVALLEY/HFRI-FM17, της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)με αρ. Σύμβασης Έργου 3034, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.

Technical Characteristics

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια laser ευρέως μεταβλητού μήκους κύματος».
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38300000-8 (Όργανα μετρήσεων)
Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 31.129,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη Πράξη : «Spin-valley πόλωση σε δισδιάστατα υλικά και στις van der Waals ετεροδομές» - HETEROVALLEY/HFRI-FM17, της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)με αρ. Σύμβασης Έργου 3034
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: E070000468/09.03.2020,ΑΔΑ 6ΛΓΝ469ΗΚΥ-ΦΘΔ.
Τόπος παράδοσης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Διάρκεια της σύμβασης: τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Τροποποίηση της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016, ΑΔΑ: Ψ46Η469ΗΚΥ-7ΙΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2020.06.03 14:23:07 EEST Reason: Location: Athens
Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις διατίθενται: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 16/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα.
Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη
Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερις (4) μήνες. 23. Γλώσσα του ∆ιαγωνισμού: Ελληνική.
Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g) στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 03/06/2020.
Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους της προκήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες

Procedure

Contact Persons

Related Documents