ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΕΙΖΕΡ [ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ]
This call is now closed.
Publication Date
13/09/2019 00:00
Offers Closing Date
24/09/2019 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
40322.6€

Abstract

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης: «HORIZON2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 40.322,58 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Technical Characteristics

Procedure

 1.  Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ»
 2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38300000-8 Όργανα μετρήσεων
 3. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής κ Λέιζερ (ΙΗΔΛ- ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, -1235, FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr.
 4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: Σαράντα Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Δυο Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτά (40.322,58) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
 5. Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης: «HORIZON2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 6. ΑΑΥ: 700004535, ΑΔΑ 99ΠΖ469ΗΚΥ-ΟΣΙ.
 7. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, εγκαταστάσεις του ΙΤΕ – ΙΗΔΛ.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.
 9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.
 10. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο της προμήθειας, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.
 11. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 12. Διάρκεια της σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
 13. Τροποποίηση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ΑΔΑ: ΨΒΚΞ469ΗΚΥ-ΣΓ8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.09.13 12:22:05 EEST Reason: Location: Athens
 14. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 15. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος)
 16. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00
 17. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 24/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα
 18. Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
 19. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Διακήρυξη
 20. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
 21. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη
 22. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερεις (4) μήνες .
 23. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
 24. Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g), στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 13/09/2019
 25. Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους της διακήρυξης.
 26. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Contact Persons

Related Documents

 • 5.diakiriksi_palmiki_pigi_19PROC005557588.pdf
 • parartimata_palmiki_pigi.docx
 • 6.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-1_19PROC005571030.pdf
 • Funding