ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΤΟΥ ΙΗΔΛ-ΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION BY MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SECTOR» LIFE “CLIMAMED”, GA LIFE17 CCM/GR/000087 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: LIFE17 CCM/GR/000087
This call is now closed.
Publication Date
17/10/2019 00:00
Offers Closing Date
29/10/2019 16:00
Evaluation Date
30/10/2019 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
60000€

Abstract

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα, για την «Προμήθεια λέιζερ ανίχνευσης αερίων του θερμοκηπίου» του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector» LIFE “ClimaMed”, GA LIFE17 CCM/GR/000087 της Δράσης: LIFE17 CCM/GR/000087, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Technical Characteristics

Procedure

 1.  Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια λέιζερ ανίχνευσης αερίων του θερμοκηπίου»
 2.  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38636100-3 (Λέιζερ)
 3.  Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής κ Λέιζερ (ΙΗΔΛ- ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, -1235, FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr..
 4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ): TMHMA 1- Διοδικά λέιζερ για την ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2): 30.000,00 € ΤΜΗΜΑ 2- Διοδικά λέιζερ για την ανίχνευση υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο): 22.500,00 € ΤΜΗΜΑ 3- Διοδικά λέιζερ για την ανίχνευση μεθανίου (CΗ4): 7.500,00 €
 5. Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector» LIFE “ClimaMed”, GA LIFE17 CCM/GR/000087 της Δράσης: LIFE17 CCM/GR/000087, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 6. ΑΑΥ: E070000134/15.10.2019, ΑΔΑ ΨΛ6Ι469ΗΚΥ-ΘΔΙ
 7. Τόπος παροχής υπηρεσιών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, εγκαταστάσεις του ΙΤΕ – ΙΗΔΛ.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.
 9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.
 10. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές, για ένα ή και περισσότερα τμήματα όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 11. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 12. Διάρκεια της σύμβασης: Τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
 13. Τροποποίηση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
 14. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 15. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος)
 16. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00
 17. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 30/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα
 18. Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
 19. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Διακήρυξη
 20. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
 21. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη
 22. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερεις (4) μήνες .
 23. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
 24. Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g), στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 17.10.2019
 25. Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους της διακήρυξης. 26. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Contact Persons

Related Documents