ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΕΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/05/2022
Application Deadline
27/05/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_78698
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2022

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη, εξέλιξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για τη μελέτη και χαρακτηρισμό υλικών σε ζωγραφικά έργα τέχνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεχνικό παράρτημα του έργου (https://www.iesl.forth.gr/en/project/proteas

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

PROTEAS - ΠΡΩΤΕΑΣ - Advanced System for collection and management of analytical data for documentation and conservation of large-scale paintings in an open laboratory

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία) ή στις επιστήμες μηχανικού
  • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης και ανάλυσης υλικών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (Φασματοσκοπία Απορρόφησης, Φθορισμού, Raman κ.α.) καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για τη μελέτη υλικών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, ιστορικά ευρήματα, μνημεία, έργα τέχνης) 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας
  • Εμπειρία στην καταγραφή, επεξεργασία και συνδυαστική/διεπιστημονική ερμηνεία αναλυτικών δεδομένων (από μελέτες αντικειμένων και υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς)
  • Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, με αντικείμενο τη μελέτη/ανάλυση υλικών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, ιστορικά ευρήματα, μνημεία, έργα τέχνης)

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΕΑΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

 

 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding