ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENTERS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/04/2022
Application Deadline
05/05/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_77144
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2022

Position Description

Υπολογιστική και πειραματική εργασία για την ανάπτυξη ισχυρών πηγών THz

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Δίπλωμα Φυσικής ή συναφούς αντικειμένου
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Φυσική ή σε συναφές αντικείμενο 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε συστήματα υπέρστενων ισχυρών πηγών λέιζερ και THz 
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο της θέσης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Στ. Τζωρτζάκη (stzortz@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ENTERS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες