ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LASERGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
09/04/2022
Application Deadline
24/04/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_76212
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2022

Position Description

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης υμενίων με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας ή Επιστήμης υλικών
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σχετική με το αντικείμενο της θέσης  
  • Προηγούμενη εμπειρία στη θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LaserGraph και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες