ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OLIPOT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/01/2022
Application Deadline
03/02/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_70306
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2022

Position Description

 • Εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και διατάξεων οπτικής φασματοσκοπίας για τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων αγροδιατροφής
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη των προβλεπόμενων δελτίων και εκθέσεων προόδου
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

OLiPoT - Protection and promotion of the quality of virgin olive oil, through the development and use of innovative methods for detection of contamination

Required Qualifications

 • Διδακτορικός τίτλος θετικών επιστημών  
 • Εκτεταμένη γνώση σε χρήση λέιζερ σε εφαρμογές φασματοσκοπίας, ανάπτυξης πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας σχετική με αναλυτικές και διαγνωστικές τεχνικές
 • Εμπειρία στη φασματοσκοπία αποδόμησης από ακτινοβολία λέιζερ (Laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων λέιζερ για την ανίχνευση και καταγραφή αερίων ρύπων και πτητικών ουσιών
 • Εμπειρία στην καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων
 • Τουλάχιστον 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με θέματα εφαρμογών φασματοσκοπίας σε επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια
 • Εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων  
 • Εμπειρία στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding