ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OLIPOT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/10/2021
Application Deadline
03/11/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_63357_
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2022

Position Description

Τεχνικός Ανάλυσης Δεδομένων για την επεξεργασία μετρήσεων οπτικής φασματοσκοπίας με ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων για την ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
 • Διευθέτηση της προμήθειας του απαραίτητου software και hardware του εργαστηρίου
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Related Project

OLiPoT - Protection and promotion of the quality of virgin olive oil, through the development and use of innovative methods for detection of contamination

Required Qualifications

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου)
 • Μεταπτυχιακό στην Στατιστική ή Πληροφορική (ή συναφούς αντικειμένου)  
 • Γνώση σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης, pattern recognition, neural networks για την ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με μοντέλα κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης ιδιοτήτων με εφαρμογή σε προϊόντα αγροδιατροφής  
 • Γνώση και εμπειρία στην χρήση πακέτων λογισμικού ανάλυσης δεδομένων (π.χ. MATLAB PLS Toolbox, PYTHON κ.ά.)  
 • Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding