ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTPACK (Ε.Υ. Β. ΜΠΙΝΑΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/09/2021
Application Deadline
15/10/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_60986
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
15/11/2021

Position Description

Φασματοσκοπία απορρόφησης και μικρο-φωτοφωταύγειας νανομελανιών οξειδίων μετάλλων 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
  • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Lower)  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή 

Appointment Duration

6 μήνες