ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEROGAS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/09/2021
Application Deadline
01/10/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_60972
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2021

Position Description

Θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ με Νανοσωματίδια 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική
  • Εμπειρία στην θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας Λέιζερ
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με τη θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας Λέιζερ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PeroGas και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες