ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΛΕ) Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/06/2021
Application Deadline
31/08/2021
Position Category
Assistant Staff Scientist
Reference Number
2021_55934
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date

Position Description

"Υποστήριξη προηγμένων πειραματικών υποδομών σε: επιστήμη και τεχνολογία λέιζερ ή ανάπτυξη υλικών/διατάξεων ή τεχνικές διάγνωσης/χαρακτηρισμού ή αυτοματισμό/μηχατρονική"

Για την περιγραφή της θέσης και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, παρ. 5, για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) ήτοι να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των υποψηφίων και το επιστημονικό, ερευνητικό και τεχνολογικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι για την Γ’ βαθμίδα απαιτείται να έχουν: Τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης επιστημονικής /τεχνολογικής έρευνας ή τεχνολογικού έργου που να καταλήγουν στην κατασκευή πρότυπου προϊόντος, διαδικασίας ή μεθόδου και κατανομής τμημάτων ή φάσεών τους σε άλλους  ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή Ερευνητές ή ειδικευμένους επιστήμονες, επίσης ικανότητα καθοδήγησης ή επίβλεψης άλλων ειδικών λειτουργικών επιστημόνων ή ερευνητών ή ειδικών επιστημόνων και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους ή συγγραφή βιβλίων ευρύτατης αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Application Procedure

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 1/7/2021 ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .

Appointment Duration

3 έτη