ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/06/2021
Application Deadline
07/07/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_55337
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2021

Position Description

ΘΕΣΗ 10

Δομικός και Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Κεραμικών Οξειδίων

 

ΘΕΣΗ 55γ

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός (DC, θορύβου και υψηλής συχνότητας) και μοντελοποίησης νάνο-ηλεκτρονικών διατάξεων (διηλεκτρικά λεπτών υμενίων).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 10

 • Πτυχίο Φυσικής ή συναφών επιστημονικών πεδίων  
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στην Μικροηλεκτρονική ή σε συναφές πεδίο  
 • Εμπειρία σε ηλεκτρικό χαρακτηρισμό κεραμικών οξειδίων σε υψηλές θερμοκρασίες  
 • Εμπειρία σε δομικό χαρακτηρισμό κεραμικών οξειδίων

 

ΘΕΣΗ 55γ

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Φυσικής.
 • Πρόσφατη εγγραφή σε Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΜΜΥ με αντικείμενο συναφές με τη θέση.
 • Γνώσεις και κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός (DC, θορύβου και υψηλής συχνότητας) και μοντελοποίησης νάνο-ηλεκτρονικών διατάξεων (διηλεκτρικά λεπτών υμενίων).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό μετρητικών συστημάτων και λογισμικών μοντελοποίησης ηλεκτρονικών διατάξεων (Η εμπειρία αποδεικνύεται με συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά έργα ή/και δημοσιεύσεις)

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 55γ

Ευχέρεια στην επικοινωνία, παρουσίαση αποτελεσμάτων και εξαιρετική γνώση Αγγλικών.

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Αναπλ. Καθηγ. Ε. Ηλιόπουλο, (iliopoul@physics.uoc.gr) για τη θέση με κωδικό 10, στον Αναπλ. Καθηγ. Μ. Μπούχερ (bucher@electronics.tuc.gr) για τη θέση με κωδικό 55γ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες