ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LASERGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/06/2021
Application Deadline
03/07/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_55312
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2021

Position Description

Μεταποίηση εκτυπωμένων υλικών με χρήση πηγών Λέιζερ 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

Lasergraph - In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστημών Μηχανικής  
  • Εμπειρία σε σχεδιασμό CAD και λογισμικού για προσθετική μηχανική  
  • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού, όπως C, C++ και g-code  
  • Εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LaserGraph και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding