ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDEL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/06/2021
Application Deadline
05/07/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_55155_
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2021

Position Description

O/H υποψήφιος αναμένεται να δουλέψει στη σύνθεση και χαρακτηρισμό (μοριακό – θερμικό – μορφολογικό) πολυανιοντικών πολυμερών σε διάλυμα και σε τήγμα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SOLIDEL - Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

Required Qualifications

 • Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Υλικά με ειδίκευση στα Πολυμερή
 • Εμπειρία σε σύνθεση πολυμερών με την μέθοδο του Ανιοντικού Πολυμερισμού 
 • Εμπειρία σε χαρακτηρισμός Πολυμερών (μοριακός-θερμικός-μορφολογικός) σε διάλυμα και τήγμα 
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοινώσεις προφορικές ή με μορφή αφίσας 
 • Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμανουήλ Γλυνό (eglynos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SOLIDEL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding