ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDEL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/06/2021
Application Deadline
05/07/2021
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2021_55155
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
20/07/2021

Position Description

O/H υποψήφιος αναμένεται να δουλέψει στην επίδρασης της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στην ιοντική αγωγιμότητα πολυανιοντικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SOLIDEL - Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Χημικού Μηχανικού ή Επιστήμης Υλικών) 
  • Γνώση Φυσικής ή Χημείας Πολυμερών 
  • Ερευνητική Εμπειρία σε Χαρακτηρισμό Πολυμερών
  • Καλή Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμανουήλ Γλυνό (eglynos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SOLIDEL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding