ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NANOROLL (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΦΙΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ )
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/06/2021
Application Deadline
01/07/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_55107
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2021

Position Description

Ανάπτυξη οπτικής διάταξης προφιλομετρίας για χαρακτηρισμό επιφανειών κατεργασμένων με ακτινοβολία Λέιζερ 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

NanoRoll - Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) Θετικών Επιστημών  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες