ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THESMARTMAT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/05/2021
Application Deadline
29/05/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_52837
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

Κατασκευή μεταεπιφανειών σε υάλλους με χρήση ακτινοβολίας Λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

TheSmartMat - Laser-assisted development of composite thermochromic materials for energy smart and safe buildings

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης τμ. Φυσικής, Χημείας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Ερευνητική εμπειρία στην κατασκευή μεταεπιφανειών με Λέιζερ  
  • Δημοσιεύσεις σε κατασκευή μεταϋλικών με λέιζερ  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος TheSmartMat, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding