ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEROGAS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
28/01/2021
Application Deadline
12/02/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_45897
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

Μη-γραμμική μικροσκοπία Περοβσκιτικών νανοκρυστάλλων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες  
  • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης  
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PeroGas και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες