ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPIGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
26/01/2021
Application Deadline
10/02/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_45683
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

Μη γραμμική απεικόνιση κυττάρων και φετών εγκεφάλου με χρήση Λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

EPIGRAPH - EPIGRAPH:GRAPHene biomolecular and electrophysiological sensors integrated in an “all-in-one device” for the prediction and control of EPIleptic seizures (towards a general device for most brain disorders)

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) Θετικών Επιστημών  
  • Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης  
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος EPIGRAPH της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες