ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/11/2020
Application Deadline
04/12/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_41456
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Θέση 4

Ανάπτυξη διηλεκτρικών με την μέθοδο εναπόθεσης ατομικών στρωμάτων σε 2D υλικά. Βελτιστοποίηση παρασκευής και εναπόθεσης υπερ-λεπτών υμενίων διηλεκτρικών σε 2D υλικά

Θέση 6α

Μελέτη νανοδομημένων οξειδίων, με προσμίξεις, κατασκευασμένο με την τεχνική του sputtering, και εφαρμογή σε διάφανα φωτοβολταϊκά βασισμένα σε οξείδια. Εναποθέσεις οξειδίων (με ή χωρίς προσμίξεις) με την τεχνική του sputtering, χαρακτηρισμός του υλικού, εφαρμογή σε διάφανα και υβριδικά φωτοβολταϊκά βασισμένα σε οξείδια και περοβσκίτες.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

Θέση 4

 • Πτυχίο φυσικού, επιστήμης υλικών
 • Γνώσεις φυσικής στερεάς κατάστασης, ημιαγωγών, ημιαγώγιμων διατάξεων και βασικής χημείας
 • Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

 

Θέση 6α

 • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
 • Γνώσεις φυσικής στερεάς κατάστασης, ημιαγωγών, ημιαγώγιμων διατάξεων και βασικής χημείας
 • Εμπειρία στις εναποθέσεις λεπτών φιλμ με τη τεχνική του sputtering και γνώσεις χαρακτηρισμού λεπτών φιλμ (δομικές, φυσικές, κλπ ιδιότητες)
 • Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

Desirable Qualifications

Θέση 6α

 • Εμπειρία στην ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων-εργαλείων
 • Εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών κειμένων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων-εργαλείων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): για τη θέση 4: στον Δρ Γ. Δεληγεώργη (deligeo@iesl.forth.gr) και για τη θέση 6α: στον Δρ Η. Απεραθίτη (eaper@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες