ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΕΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/11/2020
Application Deadline
30/11/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_41110
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό και συντονισμό έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων διατάξεων, μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για την μελέτη και ανάλυση ζωγραφικών έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεχνικό παράρτημα του έργου (https://www.iesl.forth.gr/en/project/proteas)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

PROTEAS - ΠΡΩΤΕΑΣ - Advanced System for collection and management of analytical data for documentation and conservation of large-scale paintings in an open laboratory

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις θετικές επιστήμες ή στις επιστήμες μηχανικού  
  • Εκτενής γνώση των υλικών που απαντούν σε αρχαιολογικά/ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση αναλυτικών διατάξεων και τεχνικών καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για τη μελέτη υλικών και έργων ΠΚ
  • Εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση ερευνητικών έργων συναφών με το αντικείμενο του έργου

Desirable Qualifications

  • Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο με αντικείμενο την ανάλυση και την διάγνωση αντικειμένων ΠΚ σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά  
  • Εμπειρία στην καταγραφή, επεξεργασία και συνδυαστική/διεπιστημονική ερμηνεία πειραματικών δεδομένων (από μελέτες αντικειμένων και υλικών ΠΚ) καθώς και στη διαχείριση, μετ-επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αυτών εντός του ευρύτερου πλαισίου της συντήρησης έργων ΠΚ

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΕΑΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες

Funding