ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/09/2020
Application Deadline
15/10/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_38068
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2020

Position Description

 • Πειράματα και μετρήσεις όπως απαιτείται από το έργο (π.χ. φασματοσκοπικές μετρήσεις δειγμάτων καυσίμων και σχετικών χημικών ενώσεων, κατασκευή και/ή επισκευές σχετικών διατάξεων, κ.α.)
 • Ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενων προγραμμάτων επεξεργασίας ή με ανάπτυξη νέων όπου απαιτείται)
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή websites, κ.α.)
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία, σχετική με το έργο, του ανατεθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

APOFASH - Development of an optical spectroscopy system prototype for fuel adulteration detection

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 4α

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής  
 • Ερευνητική Εμπειρία σε nanosecond laser  
 • Γνώση και εμπειρία 2D και 3D σχεδίασης πειραματικών διατάξεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD)

 

ΘΕΣΗ 4β

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής
 • Ερευνητική Εμπειρία σε Οπτική Φασματοσκοπία
 • Εμπειρία στη ανάλυση πειραματικών δεδομένων με Origin & Matlab  
 • Καλή Γνώση Αγγλικών

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 4β

 • Ερευνητική Εμπειρία σε Lasers
 • Ερευνητική εμπειρία σε αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή μάζας (GC-MS)

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος 
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Π. Σαμαρτζή (sama@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΗ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

8 μήνες

Funding