ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LASERGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
22/09/2020
Application Deadline
07/10/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_37516
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
22/09/2020

Position Description

Μελέτη φωτοχημείας κατά την αλληλεπίδραση της Λέιζερ-ύλης 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

Lasergraph - In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells

Required Qualifications

  • Διδακτορικό σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Εργαστηριακή Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης  
  • Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LaserGraph και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding