ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRAPH-EYE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/09/2020
Application Deadline
25/09/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_36880
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2020

Position Description

Μελέτη μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων Δισδιάστατων Κρυστάλλων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Διδακτορικό θετικών επιστημών  
  • Περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρία στις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με τις μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPH-EYE και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες