ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/08/2020
Application Deadline
31/08/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_35480
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date

Position Description

Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας των οργάνων φασματοσκοπίας (απορρόφησης, φθορισμού, FT-IR, Raman, Laser, κ.α.) που χρησιμοποιούνται για τις πειραματικές ανάγκες του έργου. Υποστήριξη της διασύνδεσης/δικτύωσης των φασματοσκοπικών οργάνων με υπολογιστικά συστήματα για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας (remote/network operation) των οργάνων και για τη μεταφορά και αποθήκευση φασματοσκοπικών δεδομένων σε καθημερινή βάση. Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση φασμάτων και συμμετοχή στην ανάλυση αυτή και στη διάχυση σχετικών αποτελεσμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

APOFASH - Development of an optical spectroscopy system prototype for fuel adulteration detection

Required Qualifications

  • Απόφοιτος σχολών μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα πληροφορικής/επικοινωνιών
  • Εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη) στην χρήση και λειτουργία οργάνων καταγραφής, λήψης και μετάδοσης οπτικών φασμάτων, ιδιαίτερα φασματοσκοπίας απορρόφησης, φθορισμού και λέιζερ
  • Εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη) στην ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων για ποιοτικό έλεγχο και ταυτοποίηση δειγμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού σε περιβάλλον MATLAB
  • Γνώση και εμπειρία (τουλάχιστον ενός (1) έτους) στην δικτύωση υπολογιστικών και περιφερειακών συστημάτων και οργάνων φασματοσκοπικών μελετών
  • Γνώση και εμπειρία (τουλάχιστον ενός (1) έτους) στην εγκατάσταση και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή/και Συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια (τουλάχιστον 1) σχετικές με το αντικείμενο της οπτικής φασματοσκοπίας και της πολυπαραγοντικής ανάλυσης οπτικών φασμάτων 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Π. Σαμαρτζή (sama@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΗ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες

Funding