ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/07/2020
Application Deadline
05/08/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_33838
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

Δραστηριότητες των ΕΕ1-4 και συγκεκριμένα:

- Πειράματα και μετρήσεις όπως απαιτείται από το έργο (π.χ. φασματοσκοπικές μετρήσεις δειγμάτων καυσίμων και σχετικών χημικών ενώσεων, κατασκευή και/ή επισκευές σχετικών διατάξεων, κ.α.)

- Ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενων προγραμμάτων επεξεργασίας ή με ανάπτυξη νέων όπου απαιτείται)

- Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή websites, κ.α.)

- Οποιαδήποτε άλλη εργασία, σχετική με το έργο, του ανατεθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

APOFASH - Development of an optical spectroscopy system prototype for fuel adulteration detection

Required Qualifications

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής
 • Ερευνητική Εμπειρία σε Οπτική Φασματοσκοπία
 • Γνώση Origin & Matlab [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
 • Καλή Γνώση Αγγλικών [απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]
 • Ερευνητική Εμπειρία σε Lasers [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]

Desirable Qualifications

 • Ερευνητική εμπειρία σε αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή μάζας (GC-MS)

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος 
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Π. Σαμαρτζή (sama@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΗ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες

Funding