ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPIGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/06/2020
Application Deadline
05/07/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_31959
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2020

Position Description

Ανάπτυξη Βιοαισθητήρων σε Δισδιάστατα υλικά

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

EPIGRAPH - EPIGRAPH:GRAPHene biomolecular and electrophysiological sensors integrated in an “all-in-one device” for the prediction and control of EPIleptic seizures (towards a general device for most brain disorders)

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης υλικών  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη αισθητήρων  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη αισθητήρων  
  • Δημοσιεύσεις σε αισθητήρες  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος EPIGRAPH και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες