ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/06/2020
Application Deadline
05/07/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_31957
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2020

Position Description

Τεχνική υποστήριξη ρεο-οπτικών πειραμάτων σε ρευστές διεπιφάνειες για ενεργειακές εφαρμογές.

Πειραματικη φυσική χαλαρών διεπιφανειών, οργανολογία σχετική με πειράματα ρεολογίας και οπτικών παρατηρήσεων σε ρευστές διεπιφάνειες και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό σε πειραματική φυσική
  • Εμπειρία με οργανολογία (ηλεκτρονικά, μηχανουργείο)
  • Εμπειρία με ρεομετρία και σκέδαση φωτός σε ρευστές διεπιφάνειες
  • Γνώση Αγγλικών
  • Ισχυρές ικανότητες επικοινωνίας

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δημήτριο Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος)

Appointment Duration

6 μήνες