ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRAPHEYE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/06/2020
Application Deadline
02/07/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_31777
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2020

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3α

Πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας λέιζερ με λεπτά υμένια 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4α

Μη γραμμική απεικόνιση δισδιάστατων υλικών με χρήση Λέιζερ 

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3α

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική  
 • Εμπειρία στην πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας  
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4α

 • Πτυχίο Φυσικής  
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
 • Εμπειρία στην απεικόνιση υλικών με χρήση Λέιζερ  
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα για τη θέση 4α

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPH-EYE και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες