ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SINTERINK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/05/2020
Application Deadline
01/06/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_29853
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Έρευνα και αξιολόγηση οπτικών, χημικών και μορφολογικών ιδιοτήτων Νανοσωματιδίων

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Δημοσιεύσεις σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SINTERINK και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες