ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLYSHIELD
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
04/05/2020
Application Deadline
19/05/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_29138
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Ανάλυση - Ανίχνευση ασυνεχειών και ομοιοτήτων σημάτων και χρονοσειρών.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Φυσικής
  • Ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, (Ανάλυση σημάτων, ανίχνευση ασυνεχειών και ομοιοτήτων σημάτων και χρονοσειρών)  

Desirable Qualifications

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού C++, MATLAB, Python

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενακάκη (gkenanak@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος POLYSHIELD, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

3 μήνες