ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/02/2020
Application Deadline
03/03/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_25316
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Μικρο/νανοδόμηση και χημικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας ή Επιστήμης υλικών
  • Ερευνητική εμπειρία στη μικρο/νανοδόμηση πολυμερικών υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ  
  • Ερευνητική εμπειρία στον χημικό χαρακτηρισμό πολυμερικών υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ
  • Καλή γνώση αγγλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Εμμ. Στρατάκη stratak@iesl.forth.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. ….. και κωδικό θέσης ….» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες