ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/02/2020
Application Deadline
29/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_25257
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Μετρήσεις φασματοσκοπίας δειγμάτων καυσίμων και σχετικών χημικών ενώσεων. Συμμετοχή στην ανάλυση και στη διάχυση των σχετικών αποτελεσμάτων και γενικά σε κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

APOFASH - Development of an optical spectroscopy system prototype for fuel adulteration detection

Required Qualifications

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Ερευνητική εμπειρία σε Οπτική Φασματοσκοπία
 • Ερευνητική εμπειρία σε πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση (PCA, PLS-DA)

Desirable Qualifications

 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις ή Συμμετοχές σε Συνέδρια
 • Γνώση OriginLab & Matlab
 • Καλή Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Π. Σαμαρτζή (sama@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΗ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Appointment Duration

12 μήνες

Funding