ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SINTERINK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/02/2020
Application Deadline
28/02/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_25154
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ με Νανοσωματίδια

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική
  • Εμπειρία στην θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Appointment Duration

6 μήνες