ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NANOROLL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
21/01/2020
Application Deadline
05/02/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_23300
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2020

Position Description

ΘΕΣΗ 10
Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 

ΘΕΣΗ 11
Μικρονανοδόμηση υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ
 

 

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 10
Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
Τουλάχιστον Εμπειρία στη Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομών για περιβαλλοντικές εφαρμογές   
Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
 
ΘΕΣΗ 11
Πτυχίο θετικών επιστημών  
Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφή πεδία       
Εμπειρία σε Μικρονανοδόμηση υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ
Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 
 

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες