ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΦ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/01/2020
Application Deadline
29/01/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_22744
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2020

Position Description

Κωδικός θέσης 3

Ανάπτυξη οπτικής διάταξης κατεργασίας οφθαλμικών φακών με λέιζερ

Κωδικός θέσης 4α

Μη γραμμική μικροσκοπία κρυσταλλικών υλικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Related Project

ΕΟΦ - ΕΟΦ: Alternative smart ocular implants with controlled ophthalmic pharmacokinetics

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 3

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών  
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στην Επιστήμη Υλικών   
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη οπτικών διατάξεων   
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Lower)   

Κωδικός θέσης 4α

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών  
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) Θετικών Επιστημών 
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)   

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης (3 ή) και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

6 μήνες

Funding