ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CORI
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/05/2019
Application Deadline
29/05/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_7885
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Μελέτη της αλληλεπίδρασης βιοϋλικών-κυττάρων

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία ή εμβιομηχανική από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Εργαστηριακή εμπειρία σε: κυτταροκαλλιέργειες, βιοχημικές τεχνικές (ELISA, PrestoBlue, BrdU, MTT, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, western blotting, μελέτη ενδοκυτταρικών μονοπατιών μεταγωγής σήματος), μοριακές τεχνικές
  • Ερευνητική εμπειρία στη μελέτη της αλληλεπίδρασης βιοϋλικών-κυττάρων (απομόνωση RNA, PCR και RT-PCR) και χειρισμό πειραματόζωων (ποντίκια)  
  • Ερευνητική εμπειρία σε μελέτες ρύθμισης της ανοσολογικής απόκρισης σε βιοϋλικά  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες