ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRAPH-EYE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/05/2019
Application Deadline
28/05/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_7866
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Ελεγχόμενη κατασκευή ετεροδομών 2Δ υλικών

Related Project

GRAPH-EYE - GRAPH-EYE: In situ, non-invasive quality control of crystalline quality of GRMs via non-linear optical properties imaging

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη 2Δ ετεροδομών
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες