ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIGBIO-GASOFC
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
23/04/2019
Application Deadline
08/05/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_7213
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2019

Position Description

Ανάπτυξη και μελέτη αιωρημάτων/μελανιών με χρήση νανουλικών με τεχνικές εκτύπωσης. Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εκτυπωμένων υλικών

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη ηλεκτροδίων
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών κατάλληλα για τον σχηματισμό αιωρημάτων/ μελανιών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές δομικού και μορφολογικού χαρακτηρισμού υλικών

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης
  • Εμπειρία σε ηλεκτροχημικές μετρήσεις

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

4 μήνες