ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CORI
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
24/12/2019
Application Deadline
08/01/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_21908
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2020

Position Description

Μελέτη βιοσυμαβατότητας οφθαλμικών εμφυτευμάτων και βιο-απεικόνιση κυτταρικών πληθυσμών σε αυτά.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά  στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

6 μήνες