ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRAPHEYE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
22/10/2019
Application Deadline
06/11/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_17130
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Μη γραμμική μικροσκοπία Δισδιάστατων Κρυστάλλων 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Related Project

GRAPH-EYE - GRAPH-EYE: In situ, non-invasive quality control of crystalline quality of GRMs via non-linear optical properties imaging

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική ή Επιστήμη Υλικών
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος GRAPHEYE και στον κωδικό της θέσης 1
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες