ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
21/10/2019
Application Deadline
05/11/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_17068
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Σχεδιασμός και σύνθεση υλικών με εφαρμογές στη φωτολιθογραφία 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Χημεία ή Επιστήμης Υλικών
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Χημεία ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία σε μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών για λιθογραφία και τεχνικών χαρακτηρισμού των υλικών

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στην συγγραφή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 6 και στο όνομα του προγράμματος INNOVATION-EL
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες