ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/10/2019
Application Deadline
31/10/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_16695
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2019

Position Description

Σχεδιασμός οπτικών πλεγμάτων για μελέτη πολαριτονικών συμπυκνωμάτων 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στις Φυσικές Επιστήμες ή σε συναφή πεδία
  • Ερευνητική εμπειρία σε απεικόνιση πλεγμάτων με διάταξη Digital Light Processing (DLP)
  • Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές και διατάξεις
  • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικό χαρακτηρισμό ημιαγωγικών δειγμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα ΑΕΝΑΟ και στον κωδικό της θέσης 13β
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

9 μήνες