ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/09/2019
Application Deadline
28/09/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_14401
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2019

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει σε έρευνα σχετική με την ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων αερίων οι οποίοι αξιοποιούν την φωταύγεια ημιαγώγιμων υλικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμης Υλικών)
  • Εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογίας Λέιζερ
  • Εμπειρία σε Τεχνικές Φασματοσκοπίας
  • Εμπειρία στη σύνθεση υλικών  
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Υπολογιστών   

Application Procedure

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα (HELLAS CH) και στον κωδικό της θέσης (26α)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

2 μήνες