ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/09/2019
Application Deadline
26/09/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_14280
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2019

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 1 (1α, 1β, 1γ) - 3 ΘΕΣΕΙΣ

Ερευνητική εργασία που εστιάζει σε πειραματική μελέτη δυναμικής με χρήση ρεολογίας και δυναμικής σκέδαση φωτός. Τα πολυμερικά συστήματα είναι προϊόντα υπερμοριακών συσσωματώσεων και θα χαρακτηριστούν. Οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικούς διαλύτες, θερμοκρασίες, πιέσεις και αρχικές συγκεντρώσεις. Θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με προσομοιώσεις. 

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 1 (1α, 1β, 1γ) - 3 ΘΕΣΕΙΣ

  • Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικών Μηχανικών
  • Γνώση/ εμπειρία σε σκέδαση φωτός και ανάλυσης
  • Γνώση / εμπειρία σε ρεομετρία (γραμμική και μη-γραμμική) και ανάλυση
  •  Γνώση χαρακτηρισμού πολυμερικών διαλυμάτων
  • Ικανότητα παρουσίασης (γραπτής-προφορικής)
  • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες